Fant 3 datasett

Stikkord: miljø

Filtrer resultater
  • Artsmangfold

    Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  • Vilttiltak

    Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
  • Luftkvalitet

    Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.