Fant 33 datasett

Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Filtrer resultater
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vær, vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
 • Tunneler

  Teknisk informasjon om tunneler.
 • Trafikkulykker

  Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
 • Trafikkstasjoner

  Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.
 • Trafikkskilt

  Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.
 • Strategiske støykart og støyvarselkart

  Støyvarselkart brukes i kommuneplaner og andre arealplaner. Støyvarselkart etter T-1442 er en prognose på fremtidig støynivå fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger....
 • Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

  Et bredt utvalg statistikk fra både Statens vegvesen og andre kilder. 
 • Skredhendelser

  Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
 • Rasteplasser

  Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
 • Nasjonale turistveger

  Stedfestede tekster og bilder om de nasjonale turistvegene.
 • Bruksklasser

  Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).