Fant 21 datasett

Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Filterresultater
 • Nasjonal vegdatabank

  Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
 • Bomstasjoner

  Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
 • Parkeringsregisteret

  Parkeringsområder og de som tilbyr parkering i hele landet.
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vær, vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
 • Bruksklasser

  Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
 • Rasteplasser

  Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
 • Skredhendelser

  Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
 • Trafikkskilt

  Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.
 • Trafikkstasjoner

  Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
 • Trafikkulykker

  Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
 • Tunneler

  Teknisk informasjon om tunneler.
 • Strategiske støykart og støyvarselkart

  Støyvarselkart brukes i kommuneplaner og andre arealplaner. Støyvarselkart etter T-1442 er en prognose på fremtidig støynivå fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger....
 • Trafikkmålinger - eksempeldata

  Målinger for en måned for to målestasjoner i utkanten av Oslo - på en motorvei og en gang- og sykkelvei. Statens vegvesen planlegger å publisere tilsvarende data fra et større...
 • Ruteplan for sykkel

  Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...
 • Nasjonale turistveger

  Stedfestede tekster og bilder om de nasjonale turistvegene.
 • Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

  Et bredt utvalg statistikk fra både Statens vegvesen og andre kilder. 
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).